Kwaliteitskader vraagt om inzet zelfreflectie

by Marieke van Beek

In het landelijke kwaliteitskader voor de Gehandicaptenzorg wordt onder meer gestreefd naar interne kwaliteitsverbetering binnen locaties en zorgorganisaties. Het accent ligt op leren en verbeteren binnen organisaties. Een van de vier nieuwe bouwstenen betreft ‘zelfreflectie binnen teams’.

Daarbij gaat het om een aantal vastgestelde en zelfgekozen thema’s. Minimaal noodzakelijk is reflectie op het proces rond de individuele cliënt, de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en medewerkers, borging van veiligheid en tenslotte de toerusting van medewerkers voor de zorg- en ondersteuningsvragen van de cliënten. De beoogde reflectie heeft de strekking van ‘wat doen we goed, wat staat zwak en wat moet beter’ en dient minimaal jaarlijks invulling te krijgen.

Met de beweging die veel organisaties maken naar zelforganisatie of zelfsturing, is een belangrijk vraagstuk in hoeverre dit ook binnen het nieuwe kwaliteitskader invulling moet krijgen. Hoe faciliteer je als organisaties teams om te kijken naar hun ontwikkeling en hoe stimuleer je als organisaties teams om verbetering door te voeren?

Teamanalyse OHZ als instrument

De ‘teamanalyse’ van OHZ faciliteert teams in de reflectie op hun eigen teamontwikkeling. Met deze vragenlijst krijgen teamleden zicht op hun teamontwikkeling naar zelforganisatie met de mogelijkheid om dit op competentieniveau te specificeren. De vragenlijst is meerdere malen te gebruiken, zodat voortgang consistent gemonitord kan worden.

Weten waar je staat als team is stap 1. Dit is de basis om vervolgens gericht aan ontwikkeling te kunnen werken voor een optimaal resultaat. Het mooie van het teamrapport, dat voortkomt uit de vragenlijst, is dat teams hier zelf mee aan de slag kunnen. In het teamrapport staat voor een aantal competenties uitgewerkt hoe het team functioneert, wat valt te verbeteren en gerichte, concrete tips hoe deze ontwikkeling is te realiseren.

Vanuit het kwaliteitskader met zelfreflectie aan de slag?

Neem contact met ons op voor meer informatie of het direct aanvragen van een organisatie-account voor de teamanalyse.

Top